SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Klausimai-atsakymai
Klausimų katalogas:
Partnerystė
2011-02-02  - Kokius įrodymus dėl regioninio biuro turėjimo Programos tinkamoje teritorijoje turi pateikti partneris ne iš Programos tinkamos teritorijos?
2011-01-12  - Ar gali dvi organizacijos, priklausančios tam pačiam tarptautiniam tinklui ar asociacijai, tačiau registruotos kaip atskiri juridiniai asmenys skirtingose šalyse (Latvijoje, Lietuvoje ar Baltarusijoje), būti viena kitos partneriu projekte (jei viena veikia kaip pareiškėjas, o kita – kaip partneris)?
2011-01-10  - Ar tinkamas yra projekto pareiškėjas ar partneris, jei iki paraiškos pateikimo jis buvo teisiškai sustabdęs savo veiklą?
2011-01-05  - Gairėse pareiškėjams (punkte 2.1.1.1) skelbiama, kad „Registruota veikianti atstovybė turi būti įsteigta tinkamoje Programos teritorijoje ne vėliau kaip prieš vienerius metus ar anksčiau iki šio kvietimo teikti paraiškas paskelbimo“. Kuri diena laikoma paskutine galima atstovybės įsteigimo data? Ar „vienerių metų“ taisyklė galioja ir „centrinėms“ organizacijoms (turinčioms atskirą juridinį statusą)?
2011-01-05  - Institucija, turinti registruotus veikiančius padalinius tinkamoje Programos teritorijoje, yra reorganizuojama, keičiant jos padalinių skaičių ir pavadinimus. Tačiau liekančių padalinių adresai nepasikeis.
Ar dėl šios reorganizacijos institucija taps netinkama kaip partneris ar pareiškėjas, turint omenyje tai, kad ji vis dar turės veikiančius registruotus padalinius Programos teritorijoje su tomis pačiomis funkcijomis, tačiau naujais pavadinimais? Ar tokie padaliniai bus traktuojami kaip nauji ir dėlto neatitinkantys reikalavimo būti įsteigtiems likus ne mažiau nei vieneriems metams iki 2-ojo kvietimo teikti paraiškas pradžios?
2010-03-19  - Baltarusijoje vietos savivaldos institucijos (regionų vykdomieji komitetai) neturi įstatų ar steigimo dokumentų; jų veikla vykdoma pagal vietinės valdžios ir savivaldos įstatymą (pridedamas).
Be to, archyvuose nėra jokių teisės aktų, kurie reglamentuotų regioninių vykdomųjų komitetų įsteigimą Baltarusijos vakariniuose regionuose (mes turime gavę atsakymus iš visų archyvų, taip pat ir iš valstybinio Baltarusijos Respublikos archyvo). Viename iš archyvų esame radę Sovietinės Socialistinės Baltarusijos Respublikos aukščiausios tarybos prezidiumo 1940 m. sausio 15 d. įsakymą dėl Vileikos (Vileyskaya) apskrities steigimo, kuri apėmė tam tikrus regionus.
Ar galite paaiškinti, kokius priedus Nr. 6 ir Nr.7 turime pateikti prie paraiškos?
2010-03-19  - Vietos valdžios organai juridinio asmens statusą gavo pagal Baltarusijos Respublikos teisės aktus (prieš tai buvo – “Dėl Miesto (Regiono) visuomenės atstovų tarybos” teisės aktas, dabar – įstatymas “Dėl Vietinės valdžios ir savivaldos Baltarusijos Respublikoje“). Atitinkamai nėra informacijos susijusios su vykdomųjų komitetų juridine registracija (registracijos numeris, data, vieta, registracijos šalis, oficialus registracijos adresas), taip pat nėra įstatų. Kokia informacija apie registraciją turi būti pateikta Paraiškos formos punktuose apie partnerį (8.2 punktas)? Mūsų atveju, kokiu dokumentai turi būti pateikti pagal Gairių pareiškėjams 2.2.2 skyriuje nurodytą informaciją? Kas yra atsakingas už pridedamo teisės akto kopijos patvirtinimą?
2010-03-17  - Pagrindinė organizacijos buveinė yra už Programos teritorijos ribų, tačiau veikiantis biuras (departamentas) yra įsikūręs Programos teritorijoje. Pareiškėju bus organizacijos departamentas. Ar reikia pateikti finansines ataskaitas už praėjusius metus bei pateikti aprašymą apie patirtį projektuose nuo visos organizacijos ar tik nuo teikiančio paraišką departamento? Taip pat, paminėtina, kad indėlis projektui bendrai finansuoti bus užtikrintas pačios organizacijos. Tokiu atveju, kas turėtų pasirašyti paraišką – organizacijos vadovas ar departamento vadovas?
2010-02-22  - Ar gali Lietuvos “viešosios įstaigos” būti pareiškėjai ar partneriai?
2010-02-19  - Ar mes galime tapti pareiškėju, jeigu esame švietimo įstaiga, registruota kaip ribotos atsakomybės organizacija?
2010-02-04  - Ar Partnerystės sutartis (PS) gali būti pasirašyta prieš patvirtinant projektą? Ar gali pareiškėjas ir partneriai įtraukti / ištrinti kokias nors nuostatas? Jei taip, ar PS turėtų būti nusiųsta Bendrajai valdymo institucijai patikrinti / patvirtinti?
2010-02-04  - Ar taikomi kokie nors apribojimai pareiškėjams ir partneriams iš besiribojančiųjų teritorijų, pvz., Kauno ir Panevėžio apskričių, Mogiliovo ir Minsko sričių?
2010-02-04  - Ar gali neužregistruota organizacija būti partneriu arba asocijuotuoju nariu?
2010-02-04  - Kuo skiriasi partneris nuo asocijuotojo nario?
2010-02-04  - Kas gali būti pareiškėju ar partneriu tuo atveju, jei organizacija yra įregistruota už Programos teritorijos ribų, tačiau turi neužregistruotą skyrių, veikiantį Programos teritorijoje?
2010-02-04  - Kas gali būti projekto partneriu?
2009-11-19  - Ar gali vienas partneris būti iš programos teritorijos, o kitas – iš gretutinės teritorijos?
2009-11-19  - Ar projekte gali dalyvauti partneriai ne iš programos teritorijos?
2009-11-19  - Ar imanomas projektas be partnerio iš Baltarusijos?
2009-11-19  - Kiek partnerių gali dalyvauti projekte?
 1 2 >> 
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 2211
Iš viso apsilankė: 1706746