LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi

Vai Subsīdijas saņēmējam/ partneriem ir jābūt zemes vai ēku īpašniekiem, ja projektā ir paredzēti būvniecības darbi?

Plānojot projektu ir jāņem vērā sekojošus Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem noteikumus:

2.2.2.nodaļa: Provizoriskais tehniski ekonomiskais pamatojums jāpievieno Pieteikumam tajos projektos, kuros kopējā summa budžeta 3. pozīcijā “Aprīkojums un piegādes” un budžeta 6. pozīcijā “Darbi (infrastruktūra)” ir vienāda ar vai pārsniedz 50 000 eiro (katrā no pozīcijām vai to summā).

Informācijai provizoriski tehniski ekonomiskais pamatojumā būtu jāietver arī informācija par īpašuma vai lietošanas tiesībām uz attiecīgo zemi / ēku, kā arī par to turpmāku izmantošanu.

2.5.1.2.nodaļa: vēlākais trīs mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas tehnisko dokumentāciju darbiem / investīcijām kopums, ko pieprasa valsts tiesību akti, lai īstenotu plānotos darbus / investīcijas projektā (t.i., tehniskais projekts, tehniskā projekta ietekmes uz vidi novērtējums, būvatļauja, u.c.) ir jāsniedz ATS. Šiem dokumentiem ir arī jāietver īpašumtiesības vai izmantošanas tiesības pierādoši dokumenti.

2.5.19.nodaļa: Subsīdijas saņēmējam un partneriem ir jānodrošina KVI/ATS, ES pilnvarotajām institūcijām un KVI pilnvarotajiem ārējiem auditoriem pieeja pie informācijas, kas attiecas uz projektu, kā arī pieeja pie būvlaukumiem kur projekts tika īstenots, lai izdarītu attiecīgās pārbaudes.

Tas nozīmē, ka projekta (darbības) rezultāti jāsaglabā vismaz 7 gadus.

Attiecībā uz būvniecības darbiem projekta kvalitatīvās vērtēšanas laikā, vērtētāji pārbauda, vai plānotās investīcijas ir pamatotas, nepieciešamas projektam un vai tās ir iespējamas, t.i., ka pieteicējs / partneris spēs un ir tiesīgs veikt plānotās investīcijas, un ka tās ir noturīgas, t.i., kā finanšu, institucionālā ilgtspējība tiks nodrošināta pēc projekta beigām. Lūdzu, skatiet sīkāk novērtēšanas kritērijus Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem 2.3.1.4.nodaļā.

2010-02-04  - Vai Subsīdijas saņēmējam/ partneriem ir jābūt zemes vai ēku īpašniekiem, ja projektā ir paredzēti būvniecības darbi? Drukāt
 
Atpakaļ
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 154
Kopā: 1706746