LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi
Izvēlēties kategoriju
Finanses, izmaksu attiecināmība
2012-05-10  - Kā izrēķināt personāla izmaksas, ja persona ir nodarbināta projektā uz daļējas slodzes pamata?
2012-01-02  - Kas var tikt iekļauts komandējuma izdevumos? Vai mēs varam, piemēram, iekļaut dienasnaudu uz dīvām dienām (saskaņā ar valsts likumdošanu) un uzturēšanos par vienu nakti?
2012-01-02  - Vai partneris no Baltkrievijas var organizēt sava projekta personāla darbu caur Pagaidu Zinātnisko Komandu, PZK (Временный научный коллектив, ВНК)? Vai tāda vienošanās var tikt uzskatīta par darba līgumu?
2012-01-02  - Kāds būtu visatbilstošākais veids tā projekta personāla algu uzrādīšanai, kas ir arī partnera darbinieki?
2012-01-02  - Vai ir atļauts palielināt personāla algas uz summu, kas ir budžeta projektā ir norādīta attiecīgajam speciālistam? Tādējādi, partnera darbinieks pilda savus pienākumus (8 stundas dienā), un papildus par piemaksu veic darbu projektā.
2012-01-02  - Kā partneru esošajiem darbiniekiem ir jābūt nodarbinātiem projektā?
2012-01-02  - Vai ir atļauts pašvaldības iestāžu amatpersonām (darbiniekiem) piemaksāt papildus par darbu projektā?
2011-05-18  - Kāds EUR kurss jāizmanto, konvertējot eiro nacionālajās valūtās? Latvijā visas organizācijas piemēro Latvijas Valsts Bankas fiksēto kursu.
2011-02-03  - No kādiem nodokļiem ir atbrīvoti partneri Baltkrievijā, gadījumā ja projekts ir apstiprināts finansēšanai?
2011-02-02  - Vai 10% līdzfinansējuma tiek rēķināti tikai no pamatbudžeta vai no katra „iztērētā eiro”?
2010-03-17  - Saskaņā ar Vadlīnijām pieteikumu iesniedzējiem gadījumā, ja projekta subsīdija pārsniedz 500 000 eiro, ir jāiesniedz pieteikuma iesniedzēja ārējais revīzijas ziņojums par iepriekšējo finanšu gadu (ja pieejams), kuru sagatavojis apstiprināts auditors. Pieteikuma iesniedzējs ir publiska iestāde „Tūrisma informācijas centrs”, ko dibinājusi apgabala pašvaldība. Vai revīziju drīkst veikt apgabala pašvaldības nozīmēts auditors? Vai šāds pavaddokuments būs derīgs, vai ir jāalgo cits auditors (neatkarīgs)?
2010-03-17  - Vadlīnijās 21.lapā ir teikts, ka, ja pieteikuma iesniedzējs saņem darbības subsīdiju, kas tiek finansēta no Kopienas budžeta, ierosinātajā projekta budžetā nav atļauts iekļaut netiešās izmaksas. Ko tas nozīme? Un kādas izmaksas var iekļaut netiešajos izdevumos?
2010-03-17  - Vai aprīkojuma izmaksas sevī ietver iegādātā aprīkojuma kopējās izmaksas vai tikai amortizācijas izmaksas?
2010-03-17  - Saskaņā ar Vadlīnijās pieteikumu iesniedzējiem norādīto otro finansējuma izmaksas kārtības variantu, pirmais priekšfinansējuma maksājums nevar pārsniegt 80% no budžeta 1 gadam, bet ne vairāk, kā 40% no kopējā subsīdijas apjoma. Vai priekšfinansējuma apjoms tiek kalkulēts no projekta kopējām izmaksām (ieskaitot netiešās administratīvās izmaksas)?
2010-03-01  - Vai subsīdijas saņēmējam jāpārskaita katram partnerim subsīdijas daļa atbilstoši veikto aktivitāšu apjomam (ja veiktās darbības atbilst attiecināmajām izmaksām) un partneri paši veic norēķinus, vai arī ir iespējams variants, ka subsīdijas saņēmējs atmaksā partneru iesniegtos rēķinus par izmaksām, kas radušās projekta realizācijas laikā un tās ir iekļaujamas attiecināmajās izmaksās?
2010-02-24  - Vai līdzfinansējums 10% apmērā var tikt iegūts no projekta dalībniekiem (piemēram, daļēja dalības maksa semināros)?
2010-02-22  - Kādas iespējas ir valsts pārvaldes darbiniekam - ierēdnim, saņemt atlīdzību projektā, ja, pildot projektā paredzētos pienākumus, strādāts tiek ārpus darba laika? Vai ar ierēdni par darbu projektā var būt slēgti uzņēmuma līgumi vai autoratlīdzības līgumi?
2010-02-11  - Vai Programmas finansējumam jābūt sadalītam, vadoties pēc konkrētas procentuālas attiecības (t.i., pieteikuma iesniedzējs un divi partneri) vai vadoties pēc partnerības vajadzībām?
2010-02-04  - Vai izmaksas, kas radušās pēc projetka ieviešanas, ir attiecināmas?
2010-02-04  - Trīs mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas jāiesniedz tehniskā dokumentācija būvniecības darbiem. Projekts joprojām ir jāapstiprina Baltkrievijas valdībai sešu mēnešu laikā. Vai izdevumi par tehnisko dokumentāciju tiks atlīdzināti, ja projekts netiks aptirināts Baltkrievijas valdībā?
 1 2 >> 
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 217
Kopā: 1706746